Poslanci obecného zastupieľstva

Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie rokov 2018-2022:

aaaa

 1. Iveta Migaľová, Ing. - zástupca starostu
 2. Ondrej Hric
 3. Juraj Gromina
 4. Ondrej Michalčo
 5. Ján Migaľ
 6. Ondrej Kulik
 7. Róbert Janok
 8. Renáta Šarová
 9.  Ján Hlavatý

 

KOMISIE PRI OZ

 1. Komisia finančná, správy obecného majetku, rozvoja podnikania a služieb.
 2. Komisia kultúry, školstva, mládeže, športu a sociálnych vecí.
 3. Životného prostredia, regionálneho rozvoja , verejného poriadku a vodného hospodárstva.
 4. Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

 

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva po novelizácií - úplné znenie

Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie rokov 2014-2018:

 • Iveta MIGAĽOVÁ, Ing. 
 • Andrej IHNÁT 
 • Ondrej HRIC
 • Ján ŠAFFA, MUDr.
 • Martin MICHALENKO
 • Jozef TUŠIM , Mgr.
 • Ján MIGAĽ
 • Michal ČIŽMARIK
 • Juraj PETRIČKO
OBECNÁ  RADA
 • Andrej IHNÁT – zástupca starostu
 • MUDr.Ján Šaffa - člen  OR
 • Martin Michalenko – člen OR
KOMISIE PRI OZ
 1. Komisia finančná, správy obecného majetku, rozvoja podnikania a služieb.
 2. Komisia kultúry, školstva, mládeže, športu a sociálnych vecí.
 3. Životného prostredia, regionálneho rozvoja , verejného poriadku a vodného hospodárstva.
 4. Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Predsedovia komisii:
 1. Predseda komisie finančnej, správy obecného majetku, rozvoja podnikania a služieb
  Ing. Migaľová Iveta
 2. Predseda komisie kultúry, školstva, mládeže, športu a sociálnych vecí
  Ondrej Hric
 3. Predseda komisie životného prostredia, regionálneho rozvoja, verejného poriadku, pôdohospodárstva a vodného hospodárstva
  Jozef Tušim , Mgr.
 4. Predseda komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
  Ihnát Andrej
 

Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie rokov 2010-2014:

 • Andrej IHNÁT
 • Ján JANOČO
 • Ján JENČO, Ing.
 • Bartolomej KMEC
 • Iveta MIGAĽOVÁ, Ing.
 • Ján JANOK
 • Martin  MICHALENKO
 • Juraj PETRIČKO
 • Ján ŠAFFA, MUDr.
OBECNÁ  RADA
 • Andrej IHNÁT – zástupca starostu
 • MUDr.Ján Šaffa - člen  OR
 • Martin Michalenko – člen OR
KOMISIE PRI OZ
 1. Komisia finančná, správy obecného majetku, rozvoja podnikania a služieb.
 2. Komisia kultúry, školstva, mládeže, športu a sociálnych vecí.
 3. Životného prostredia, regionálneho rozvoja , verejného poriadku a vodného hospodárstva.
 4. Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Predsedovia komisii:
 1. Predseda komisie finančnej, správy obecného majetku, rozvoja podnikania a služieb
  Ing. Migaľová Iveta
 2. Predseda komisie kultúry, školstva, mládeže, športu a sociálnych vecí
  Ing. Jenčo Ján
 3. Predseda komisie životného prostredia, regionálneho rozvoja, verejného poriadku, pôdohospodárstva a vodného hospodárstva
  Petričko Juraj
 4. Predseda komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
  Ihnát Andrej

 

Posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva /2006-2010/

 

Dňa 12.11.2010 sa uskutočnilo záverečné slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

 

V súlade s par.13, odst.4, písm. a/, zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a par.4, Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Dlhom Klčove starosta obce Andrej Kulik zvolal 42. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 12.11.2010 o 15.00 hod. v zasadačke OcÚ.

 

Okrem pracovnej časti 42. zasadnutia OZ sa následne uskutočnilo 43. slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dlhé Klčovo, na ktorom bolo zhodnotené volebné obdobie 2006-2010 s následným poďakovaním starostovi obce, všetkým poslancom OZ a členom komisií za vykonanú prácu pre obec.

 

Posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva /2006-2010/