Samospráva

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

  • orgánov obce
  • hlasovaním obyvateľov obce
  • verejným zhromaždením obyvateľov obce

Popri týchto formách môže obec využívať aj iné vhodné nástroje a prostriedky, napr. informatívne stretnutia, zhromaždenia a pod. Pri ich realizácii však musia byť splnené podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch.

Obec spolupracuje s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.

Obec tiež úzko spolupracuje aj s ostatnými podnikateľskými subjektami, ktorých činnosť má alebo môže mať dosah a význam pre obec, najmä z pohľadu zabezpečovania jednotlivých samosprávnych funkcií obce.

Orgánmi obce Dlhé Klčovo sú:

  • obecné zastupiteľstvo
  • starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Dlhom Klčove zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú najmä:

  • obecná rada
  • komisie obecného zastupiteľstva
  • obecný hasičský zbor

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo.