Vznik a činnosť JRD

Štyridsiate a päťdesiate roky

 

Štyridsiate a päťdesiate rokyPo februárových udalostiach v roku 1948 bolo jednou z hlavných úloh novej politickej moci uskutočniť premeny na úseku poľnohospodárstva. Na 9. zjazde KSČ bola prijatá úloha spojená vo socializáciou poľnohospodárstva a vytváranie Jednotných roľníckych družstiev (JRD). Družstevná myšlienka, hoci v inej podobe, mala v Dlhom Kĺčove dobre zázemie. Jej pretavenie do poľnohospodárstva sa začalo realizovať na ustanovujúcej schôdzi prípravného výboru JRD konaného večer 8. decembra 1949 v budove Potravného družstva.

Podľa údajov zápisnice 10.02.1949 sa predsedom spomínaného výboru stal M. Timko, podpredsedom J. Frena a členmi výboru J. Seman, J. Fabián, M. Bičej, J. Tomáš, J. Hlavatý, J. Varhola, J. Fedok. Zo zasadnutiu tohto výboru z konca januára 1950 vyplynulo, že do JRD bolo z obce získaných 22 roľníkov. V spomínanom čase v pasienkovom spoločenstve, ktoré sa neskôr stalo základom JRD, bolo 96 členov. Miestne JRD bolo Okresnou družstevnou radou vo Vranove schválené 20. apríla 1950. Valné zhromaždenie členov JRD sa uskutočnilo na pôde miestneho národného výboru (MNV) dňa 26.04.1950. Prítomných 29 členov družstva zvolilo za svojho predsedu M. Timka, podpredsedu O. Fabiána, za členov výboru J. Varholu, J. Semena, A. Kidalovú, M. Gulu.Hospodárenie družstva sa spočiatku vyvíjalo dobre. Zo zápisnice valného zhromaždenia z 13.02.1952 bolo zrejmé, že najviac príjmov plynulo z úseku mechanizácie. K zavedenej rastlinnej výrobe sa mala pridružiť aj živočíšna. V plánoch na rok 1952 bolo vybudovanie maštale, nákup plemenného dobytka, do septembra sústredenie ročného statku.

JRD hospodárilo na výmere 74 ha. malo 53 členov a jeho predsedom bol naďalej M. Timko. Koncom prvej polovice 50. rokov začalo družstvo stagnovať a po roku 1955 fungovalo ako menšinové na pozemkoch bývalého veľkostatku.

V roku 1959 prebehla v obci veľká agitačná akcia s cieľom vytvoriť väčšinové JRD. Konečný úspech sa dosiahol 9. novembra 1959 vyhlásením celoobecného JRD. Predsedom sa stal Juraj Janok. Začalo sa so sústreďovaním dobytka a spoločným osevom. V priebehu nasledujúcich rokov sa vo funkcii predsedu vystriedali J. Plutko (1961-1962), J. Frena Drotár (1962-1963), J. Janok Marcin (1963 - Í967), J. Ragan (1967-1976).

 

Šesťdesiate a sedemdesiate roky

 

Šesťdesiate a sedemdesiate rokyŠesťdesiate roky boli pre JRD obdobím hospodárskeho rastu. Postupne sa vybudoval hospodársky dvor a doplnil strojový park. K 1. januáru 1970 JRD hospodárilo na rozlohe 736 ha pôdy, lúk 0.5 ha, pasienkov 0.2 ha. V nasledujúcich rokoch sa dosahovali striedavé úspechy. Po roku 1973 od nástupu J. Ragana do funkcie predsedu, začalo JRD dosahovať dobré výsledky v rastlinnej výrobe. Pestovalo pšenicu, kukuricu, cukrovú repu. V sociálnej oblasti bola pre zamestnancov vybudovaná štvorbytovka, sociálne zariadenia. V roku 1976, v rámci lepšej kooperácie a vytvárania väčších hospodárskych celkov došlo k lúčeniu JRD v Dlhom Klčove a Nižnom Hrušove, kde zostalo sídlo spoločného družstva. Predsedom sa stal J. Barkovci. Po ňom v tejto funkcii pôsobil A. Gmitter a J. Bily až do rozdelenia družstva v roku 1993. V rámci zabezpečenia práce žien v zimných mesiacoch, bola v priestoroch hospodárskeho dvora v Dlhom Klčove vytvorená prevádzka na výrobu zvrškov na topánky pre podnik JAS Bardejov (1979), o rok neskôr prevádzka na zhotovenie textilných výrobkov.

 

Osemdesiate roky

 

V priebehu 80. rokov sa už tradične darilo rastlinnej výrobe a JRD patrilo k najlepším na území Východoslovenského kraja. Politickospoločenský pohyb po roku 1989 znamenal na úseku poľnohospodárstva zhoršenie pestovateľských a hospodárskoobchodných podmienok.

 

Deväťdesiate roky

 

Deväťdesiate rokyRok 1992 sa stal posledným rokom spoločného hospodárenia s Nižným Hrušovom. Každé družstvo z doterajšieho spoločného podniku spracovalo na základe transformačného zákona projekt delenia majetku pre oprávnené osoby, vlastníkov pozemkov užívaných družstvom.

Dňa 2. februára 1993 sa uskutočnila zakladajúca schôdza Roľníckeho družstva v Dlhom Klčove so 138 členmi. Jeho predsedom sa stal ing. Pavol Jánošík. Predmetom činnosti družstva sa stala poľnohospodárska prvovýroba, práce a služby s ňou spojené a cestná motorová doprava.

Roľnícke družstvo hospodárilo na 866 ha pôdy. Zároveň sa niektorý obyvatelia obce dali na súkromné hospodárenie na vyčlenených pozemkoch, ktoré v roku 1990 tvorili výmeru 40 ha. Roľnícke družstvo v priebehu 90. rokov pomerne úspešne plnilo naplánované úlohy na úseku rastlinnej i živočíšnej výroby.

V roku 1996 bol predseda RD Andrej Janok, družstvo hospodárilo na 865 ha pôdy so stavom 60 stálych pracovníkov.