Viete, že...

 

 • ... k roku 1666 sa viaže najstarší údaj o škole v obci?
 • ... v roku 1835 bol postavený rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice?
 • ... v roku 1866 bola v obci silná povodeň? Vyliata voda siahala až do výšky l, 5 m a narobila mnoho škôd. V interiéri kostola vystúpila do takej výšky, že oltár plával vo vode.
 • ... v roku 1911 bolo založené Potravné družstvo, ktoré v začiatkoch sídlilo v domových priestoroch Jána Janoka Sciranku, prvého vedúceho obchodu?
 • ... na frontoch 1. svetovej vojny z obce padlo 17 mužov?
 • ... v roku 1939 sa v obci začalo s výstavbou odvodňovacieho kanálu?
 • ... v roku 1941 sa vyliali korytá riek Tople a Ondavy a okolité polia boli asi 3 týždne pod vodou, čo spôsobilo vymoknutie ozimín?
 • ... v roku 1949 bola obec napojená na elektrický prúd a vzápätí zaviedli telefón s centrálou v Sačurove?
 • ... koncom roku 1952 bola do obce zavedená prvá autobusová linka na trase Vranov - Čemerné - Dlhé Klčovo?
 • ... v apríli 1953 vypukol v obci veľký požiar, pri ktorom zhorelo 12 domov, 18 stodôl, väčšie množstvo ošípaných a popáleniny utrpeli viacerí ludia aj dobytok?
 • ... v obci sa v 50. rokoch nášho storočia pestoval tabak?
 • ... už v roku 1957 sa v obci premietali filmy dvakrát týždenne?
 • ... v roku 1960 sa u miestnych obyvateľov nachádzalo spolu 21 motocyklov JAWA a 114 pračiek?
 • ... od roku 1962 je v prevádzke miestny rozhlas?
 • ... park v centre obce bol zriadený v polovici 60. rokov? Predtým tu stálo močarisko.
 • ... na námestí, v mieste kde sa v súčasnosti nachádza autobusová zastávka stála pôvodne obecná váha?
 • ... v jeseni roku 1971 narobili poľnohospodárom veľké škody škrečky? Objavili sa v nebývalom množstve, v niekoľkých prípadoch sa dostali až do ľudských príbytkov.
 • ... v roku 1986 - 87 sa za kultúrnym domom pristavala kotolňa, požiarna zbrojnica, ambulancia lekára a čakáreň, kuchyňa, kaderníctvo a posilňovňa?
 • ... v roku 1987 bola založená drobná prevádzkáreň MNV s vlastným strojovým parkom, ku ktorému pribudol obilný kombajn E-512 a MNV v Dlhom Klčove sa stalo jediným takým úradom v okrese vlastniacim kombajn?
 • ... v rokoch 1987-88 bol prekrytý kanál za kostolmi v dížke 200 m a vystaval sa park pri rímskokatolíckom kostole z južnej strany, spolu so zelenými plochami v dĺžke 300 m.
 • ... v roku 1988 boli opravené šatne na miestnom ihrisku a vo všeobecnosti sa viac pozornosti venovalo športu, najmä futbalu a stolnému tenisu?
 • ... v rokoch 1988-89 v strede obecného námestia vystavali park na mieste bývalej požiarnej zbrojnice a prekryli priekopu v dĺžke 100 m?
 • ... v roku 1989 bola vypracovaná projektová dokumentácia na plynofikáciu obce?
 • ... v roku 1990 sa započala a v roku 1991 ukončila plynofikácia obce?
 • ... v rokoch 1991-1992 bola prevedená výstavba cesty na Slnečnej ulici v dĺžke 500 m?
 • ... v roku 1992 sa v obci uskutočnilo prvé okresné kolo súťaže spevákov ľudových a populárnych piesni "Talenty"?
 • ... v roku 1993 sa uskutočnil prvý ročník súťaže sólistov tanečníkov v ľudovom tanci "Šaffova ostroha”, ktorá v roku 1998 prerástla v celoslovenskú?
 • ... v roku 1993 bolo založené samostatné roľnícke družstvo a ukončila sa výstavba vodovodu v obci?
 • ... v rokoch 1994-1995 sa uskutočnili záverečné úpravy po výstavbe vodovodu, výstavba novej cesty na Božčickej ulici a časti Vavrikovskej ulice, vyasfaltoval sa dvor pre kultúrnym domom?
 • ... v roku 1995 bola obnovená činnosť Zboru pre občianske záležitosti a začal pracovať kolektív ľudového divadla, ktorý odvtedy pravidelne na vystúpeniach približuje tradičné ľudové zvykoslovie?
 • ... v roku 1996 prebehla výstavba ohrady, rozšírenie plochy futbalového ihriska a v roku 1998 tu pribudla nová rozšírená tribúna?
 • ... v roku 1996 náš občan p. Jozef Dzurovčín zakúpil chovný pár, vtedy ešte exotického zvieraťa, pštrosa afrického - dvojprstého a ako prvý založil u nás pštrosiu farmu
 • ... v roku 1997 bola vypracovaná projektová dokumentácia na výstavbu kanalizácie a čističky odpadových vôd (ČOV) a bol vyasfaltovaný chodník v dĺžke l km v hornej časti obce?
 • ... v roku 1997 vystúpil detský divadelný krúžok na okresnej prehliadke vo Vranove nad Topľou?
 • ... v roku 1998 bol odovzdaný do užívania nový Dom smútku, vznikol požiar na streche šatní na futbalovom ihrisku s následným vypracovaním projektovej dokumentácie na opravu strechy poškodenej požiarom a stavebným rozšírením novej tribúny, (Rozšírením tribúny o dvesto miest vytvorili kapacitu tribúny 400 miest na sedenie.), upravená hracia plocha na futbalovom ihrisku?
 • ... náš občan J. Petrík získal čestnú cenu za kolekciu králikov Zemplínsky pastelový (slovenské národné plemeno) na 25. európskej výstave Brno 1998?
 • ... v roku 1998 sa v obci započalo s výstavbou kanalizácie?
 • ... v roku 2000 sa začalo s prístavbou rímskokatolíckeho kostola?
 • ... v roku 2000 sa zrealizoval projekt detského ihriska na futbalovom štadióne vďaka finančnej podpore v rámci programu Tvoja zem, ktorý zabezpečujú Nadácia Ekopolis a ETP - S a financuje United States Agency fór International Development (Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj) spolu s ďalšími súkromnými i verejnými darcami?