Šport

Telovýchovná činnosť v obci sa organizovane začala rozvíjať začiatkom 50. rokov nášho storočia. Snáď prvým netradičným športovým podujatím bolo v roku 1952 usporiadanie 1. šachového preboru, ktorého sa aktívne zúčastnilo 12 osôb. V miestnych podmienkach sa najväčší priestor venoval futbalu, ktorý od prvej polovice 60. rokov zastrešovala Telovýchovná jednota Družstevník, neskôr Prevádzkár. Futbalová tradícia v obci siaha síce do obdobia pred rokom 1950, ale jej forma v predprevratovom období nepresiahla spontánny a miestny charakter pri usporadúvaní jednotlivých futbalových zápasov. Hneď od počiatku mali miestni hráči zakúpenú kompletnú futbalovú výstroj, nové lopty a autobusový prevoz hráčov aj fanúšikov na zápasy mimo obce. Futbal ako najmasovejšia hra na Slovensku sa v miestnych podmienkach vždy tešil a aj v súčasnosti teší veľkému záujmu mladých i tých skôr narodených. Nie vždy je rozsah záujmu a vynaložené úsilie adekvátne športovým výsledkom. Dôsledkom toho bol začiatkom 70. rokov rozpad tunajšieho futbalového oddielu. Patová situácia však trvala iba prechodne. Po niekoľkých rokoch došlo k obnoveniu činnosti futbalistov. V rámci okresnej súťaže začali dosahovať pomerne dobré výsledky. Na dôvažok futbalovému zápoleniu podľahli mnohí obyvatelia obce pri pouličných turnajoch konaných pravidelne v letnom období. Koncom 70. rokov sa započalo s budovaním šatní pre telovýchovnú jednotu.

 

(r. 1974, postup do 2. triedy) hore zľava: predseda oddielu: F. Piatničko, J.Lukáč, J. Vojtko, A. Bučko, J. Tuším, J. Tuším, J. Petričko, J. Meňoščik, vedúci mužstva: M. Hruščák, dole zľava: B. Kmec, tréner J. Matta, M. Hreško, Ľ. Ragančík, J. Kmec, J. Kaščák, A. Talpas

(r. 1974, postup do 2. triedy) hore zľava: predseda oddielu: F. Piatničko, J.Lukáč, J. Vojtko, A. Bučko, J. Tuším, J. Tuším, J. Petričko, J. Meňoščik, vedúci mužstva: M. Hruščák, dole zľava: B. Kmec, tréner J. Matta, M. Hreško, Ľ. Ragančík, J. Kmec, J. Kaščák, A. Talpas

 

(dorast r. 1981) hore zľava: B. Tomáš, J. Bak, J. Ihnát, M. Šaffa, M. Migaľ, J. Vaľko, tréner: M. Hruščák, M Bučko, B. Kmec, S. Janok, dole zľava: J. Hruščák, J. Migaľ, J. Jakub, J. Kohút, S. Pavlik, S. Miško

(dorast r. 1981) hore zľava: B. Tomáš, J. Bak, J. Ihnát, M. Šaffa, M. Migaľ, J. Vaľko, tréner: M. Hruščák, M Bučko, B. Kmec, S. Janok, dole zľava: J. Hruščák, J. Migaľ, J. Jakub, J. Kohút, S. Pavlik, S. Miško

 

Po roku 1990 podporuje v hojnej miere futbalistov nielen obecný úrad, ale aj niektorí miestni podnikatelia. Po požiari, ktorý značne poškodil strechu budovy FC, sa miestni futbaloví predáci rozhodli pristúpiť k rekonštrukcii strechy s tým, že využijú priestory nad šatňami na vybudovanie tribúny o kapacite 210 miest. To sa v krátkom čase aj zrealizovalo. Zatrávnením skvalitnili povrch ihriska, urobili bariéry. V blízkej budúcnosti pre vytvorenie čo najlepších podmienok hráčom, rozhodcom i divákom plánujú dokončiť šatne, aby vyhovovali súčasnému trendu a požiadavkám. Najväčšou brzdou v realizácii plánov je nedostatok finančných prostriedkov.

 

Telovýchovná jednota sa priebežne starala nielen o športové aktivity, ale hojnou mierou sa podieľala aj na kultúrnospoločenskom dianí obce. V období 60. a 70. rokov patrila k najaktívnejším miestnym spoločenským organizáciám. V 80. rokoch sa miestni telovýchovní činovníci v mnohom venovali školskej mládeži usporadúvaním rôznych športových hier a telovýchovných preborov. V roku 1990 pod patronátom komisie pre telovýchovu a mládež bolo vybudované nenáročné ihrisko, kde môžu tráviť voľné chvíle predovšetkým deti. Každoročne sa koná futbalový turnaj O pohár starostu obce. Nechýbali také aktivity, ako súťaž o najlepšieho strelca, stolnotenisový a nohejbalový turnaj, či športová olympiáda pre deti ZŠ.

 

V obci sa nachádza posilovňa, ktorú využívajú najmä mladí chlapci združení od roku 1992 v kulturistickom oddieli "Ondavan".  Zameriavajú sa predovšetkým na program športovej a kondičnej kulturistiky, aj silový trojboj. Dnes má oddiel 20 členov. V čele oddielu stojí predseda M. Jabčanka. V kolektíve kulturistov výnimkou nie sú ani dievčatá, ktoré sa pri cvičeniach zameriavajú najmä na upevňovanie svalstva a zdravia ako takého. Telovýchovná jednota a komisia pre telovýchovu a mládež pri obecnom zastupiteľstve sa usilujú nielen o pestrosť športových aktivít, ale zaangažovanie čo najširšieho počtu obyvateľov obce.