Školstvo

V najvýchodnejšej časti našej republiky, v historických geografických celkoch Zemplína a Šariša prebiehal vývin školstva paralelne s vývinom ostatných oblastí Slovenska, teda aj bývalého Uhorska. Archívne materiály sa len veľmi skromne zmieňujú o vzdelávaní, preto pri štúdiu dejín školstva v období stredoveku sú historici odkázaní len na porovnávanie s vyspelejšími oblasťami Slovenska a strednej Európy. Na vidieku sa najčastejšie vyskytovali farské školy.

 

Najstaršia písomná zmienka o škole v obci Dlhé Klčovo z roku 1600 sa nachádza v jednom z dokumentov Maďarského národného archívu v Budapešti. Pod vplyvom šírenia myšlienok náboženskej reformácie sa protestantskí kazatelia pôsobiaci v obci (1601 -1706) starali aj o miestnu školu. V roku 1666 sa spomína učiteľ evanjelickej obecnej školy. Jeho meno sa neuvádza.

 

V strede detí učiteľ Varhola - r. 1936

V strede detí učiteľ Varhola - r. 1936

 

Skupina žiakov z miestnej ZŠ s učiteľkou Kolesárovou z konca 50. rokov

Skupina žiakov z miestnej ZŠ s učiteľkou Kolesárovou z konca 50. rokov

 

Žiaci obecnej školy s učiteľom Hureíkom - r. 1938

Žiaci obecnej školy s učiteľom Hureíkom - r. 1938

 

Učiteľ Vodák so žiakmi z konca 30. rokov

Učiteľ Vodák so žiakmi z konca 30. rokov

 

V 2. polovici 19. storočia sa v obci nachádzala katolícka cirkevná škola, postavená z dreva. Stála na pozemku grófa Szirmayho. Všetky deti sa vyučovali v jednej triede. Miesto lavíc slúžili dosky preložené na stĺpikoch. Zlá situácia sa vylepšila, keď v roku 1900 Dlhoklčovania vybudovali nový objekt školy postavený z kameňa spínajúci priestorové požiadavky pre výučbu žiakov s príslušným vybavením (lavice, skrine, stoly a stoličky). Najstarší údaj o evidovanom počte žiakov (122) tunajšej školy pochádza z roku 1904.

 

V pozadí budova starej školy

V pozadí budova starej školy

Napriek existencii školy už po niekoľko storočí M. Karniš bol prvým učiteľom, ktorého meno sa uvádza v historických prameňoch. Mal slovenskú národnosť, pôsobil v Dlhom Klčove v rokoch 1869-1899. Po odchode do penzie ho miestni občania zvolili za starostu. Pochovaný je na tunajšom cintoríne, kde mu z vďačnosti dala obec postaviť pomník. Do rozpadu Rakúsko-uhorskej monarchie sa na poste učiteľa vystriedali Fedák (1899), Lengyel (1904) a Juhás. Učiteľka A. Barnová spolu s J, Varholom (od r. 1918) pôsobila v Dlhom Klčove až do začiatku 50. rokov nášho storočia. V rokoch 1936-1946 sa k nim pripojil učiteľ J. Hurčík. Venoval sa deťom a mládeži aj po vyučovaní, pri nacvičovaní amatérskych divadelných predstavení. V 40. až 50. rokoch v škole vyučovali J. Talmanová, M. Mikulinová, A. Kikinderová, M. Turčainová, J. Turčan, J. Janok, A. Halkovič.

 

 

 

Nová budova základnej školy z r. 1972

     Nová budova základnej školy z r. 1972

V povojnovom období v národnej škole v Dlhom Klčove sa vyučovali žiaci iba na prvom stupni. Osemročnú strednú školu navštevovali v Sačurove. Od roku 1955 z priestorových dôvodov potom vo Vranove, čo trvalo krátko a žiaci z Dlhého Klčova začali II. stupeň základnej školy.

 

V roku 1955 pristúpil vtedajší Okresný národný výbor, odbor školstva a kultúry, ku generálnej oprave školských priestorov a bytu pri škole. Opravená budova slúžila svojmu účelu až do roku 1972, keď v septembri, pri otvorení nového školského roku, bola daná do užívania novopostavená budova základnej päťtriednej školy vybudovanej v rámci štátnej investičnej výstavby. Získaním nových priestorov sa odbúrala dovtedajšia smennosť vyučovania.

 

Na poste riaditeľa školy sa vystriedali: Pavol JEDĽA -1955, Bartolomej KOLESÁR 1955 - 1966, Jozef LIPOVSKÝ 1966 - 1972, OBEŠTER 1972- 1973, Jozef FITZ 1973-1999, od r. 1999 Mgr. J. JANOKOVÁ. Z nich sa do povedomia nielen miestnej, ale aj širšej verejnosti v rámci okresu Vranov zapísal J. Lipovský, ktorý v rokoch 1966 až 1972 zaktivizoval mládež a oživil kultúrnoosvetovú a športovú činnosť v obci. Mládeži sa na poli kultúrnom vo veľkej miere venoval aj učiteľ Halkovič a riaditeľ základnej školy J. Fitz.

V školskom roku 1987/1988 bola pri základnej škole otvorená školská družina. Od toho istého obdobia sa začala zabezpečovať aj pravidelná strava pre žiakov v školskej jedálni zriadenej v kultúrnom dome, čo predstavovalo veľkú výhodu najmä pre zamestnané matky.

Po novembrových udalostiach v roku 1989 sa začal v celej našej vlasti prejavovať hlad po možnosti výučby cudzích jazykov. Prím v tomto smere zaznamenal jazyk anglický. Trend zachytilo aj Miestne kultúrne stredisko v Dlhom Klčove. Pre tých žiakov v obci, ktorí mali záujem, zabezpečilo kurz anglického jazyka prostredníctvom lektorky z Vranova.

 

Materská škola

                           Materská škola

Už v 2. polovici 50. rokov bola v obci zriadená materská škola. V roku 1976 došlo k jej rozšíreniu vytvorením dvoch oddelení. Priestory, ktoré škôlka získala, sa stali po krátkom čase nevyhovujúcimi z bezpečnostného hľadiska kvôli narušeniu statiky objektu. Preto pod svoju strechu, doslovne aj správcovský preberá predškolské zariadenie najprv tunajšie jednotné roľnícke družstvo, od roku 1988 vtedajší miestny národný výbor. V súčasnosti má materská škola vytvorené dve oddelenia, ktoré navštevuje približne 40 detí.

 

Žiaci obidvoch školských zariadení pod vedením svojich učiteľov pripravili v priebehu uplynulých rokov nesčíselné množstvo programov na kultúrne podujatia zabezpečované obcou pri rôznych výročiach a oslavách.