Zaslaná žiadosť Úradu verejného zdravotníctva SR

Na základe zverejneného informačného letáku "Mimoriadna situácia v regióne zaťaženom PCB látkami", vydaného Úradom verejného zdravotníctva SR, Vás žiadame, o doplnenie konkrétnych informácií a zodpovedanie otázok, s ktorými sa na nás obracajú občania z našich obcí. čítaj ďalej

Odporúčania pre verejnosť vydané ÚVZSR:
• Pri chytaní rýb sledujte upozornenia, v prípade ak v lokalite prebieha lov rýb, výhradne v režime "chyť a pusť", ryby nekonzumujte.
• Nejedzte ryby z rybníkov, ani z nádrží vodných tokov kontaminovaného územia.
  ► V obci Nižný Hrušov, Rakovec nad Ondavou a Pozdišovce sú rybníky. Je preto lov v týchto rybníkoch v režime "chyť a pusť" alebo je lov v týchto rybníkoch bez obmedzení?
  ► V akom režime je lov rýb v rieke Ondava?
  ► Sú rybníky v obciach Nižný Hrušov, Rakovec nad Ondavou a Pozdišovce monitorované za účelom zistenia kontaminácie?
  ► Je monitorovaný lov rýb v rieke Ondava?
  ► Boli v minulosti z rýb ulovených v týchto rybníkoch a rýb ulovených v rieke Ondava odobraté kontrolné vzorky na prítomnosť kontaminácie PCB látkami? Prebieha v súčasnosti monitoring týchto rybníkov?
  ► Kam môžu občania - rybári zaslať ulovené ryby, aby boli skontrolované na výskyt kontaminácie PCB?
• Nechovajte zvieratá voľne vonku v kontaminovanej oblasti.
  ► Toto odporúčanie je nejasné, žiadame Vás o presné vysvetlenie, akým spôsobom majú obyvatelia, ale aj chovatelia hospodárskych zvierat v kontaminovanom území chovať domáce alebo hospodárske zvieratá?
  ► Čo znamená toto odporúčanie pre podnikateľské subjekty, ktoré chovajú zvieratá v kontaminovanom území?
• Nekonzumujte domáce produkty živočíšneho pôvodu z kontaminovaných oblastí, ktoré obsahujú veľa tuku (masť, vajíčka, syry, mäso, údené mäsové výrobky...)
  ► V každej obci v blízkosti odkaliska obyvatelia bežne chovajú hydinu a iné zvieratá na vlastnú potrebu. Ako si majú obyvatelia týchto obcí vysvetliť toto odporúčanie?
  ► Máme teda z dôvodu bezpečnosti prestať chovať všetky hospodárske zvieratá pre vlastnú potrebu?
  ► Je produkcia potravín alebo mäsa a iných surovín z nášho regiónu bezpečná?
  ► Sú všetci producenti potravín z kontaminovaného územia kontrolovaní?
• Kupujte potraviny z obchodných reťazcov.
  ► Toto odporúčanie priamo likviduje miestnych lokálnych výrobcov a producentov. Z akého dôvodu bolo vydané takéto odporúčanie?
  ► Kto nahradí škody lokálnym výrobcom a producentom?
• Nepoľujte na divú zver a nejedzte mäso z poľovačiek z kontaminovaného územia (resp. žiadajte o potvrdenie ŠVaPS dokladujúce na základe analýz bezpečnosť daného mäsa).
  ► Ako majú postupovať poľovnícke združenia a poľovníci pri lovení divej zveri?
  ► Majú poľovníci vzorku z každej ulovenej divej zveri doručiť miestnej ŠVaPS, ktorá zabezpečí rozbor?
  ► Je stanovený postup ako správne odobrať a odovzdať vzorku mäsa na rozbor?
  ► Ako majú skladovať mäso do doručenia výsledku vzoriek?
  ► Ak bude vzorka pozitívna - kontaminovaná, kto a akým spôsobom zlikviduje ulovenú zver resp. mäso:
  ► Kto uhradí spôsobenú škodu v podobe kontaminovaného mäsa poľovníckemu združeniu?
• Naše otázky súvisiace s obsahom PCB látok v krvi ľudí.
  ► Ako a kde si môžu dať občania vyšetriť krv na prítomnosť PCB látok?
  ► Aký ďalší postup majú zvoliť v prípade, že vyšetrenie bude pozitívne?

Vzhľadom na závažnosť situácie Vás žiadame o zodpovedanie našich otázok a prijatia okamžitých opatrení na ochranu zdravia obyvateľov našich obcí - resp. obyvateľov celého regiónu

Dátum vloženia: 19. 2. 2020 9:55
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 2. 2020 11:34
Autor: Správce Webu