Krížová cesta našimi ulicami

Dlhé Klčovo 2022

Po úvodnej modlitbe pred I. zastavením

(kríž môžu niesť: deti z MŠ a ZŠ / I. stupeň)

Žalm 1

Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, *ani nevysedáva v kruhu rúhačov, ale v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. / Je ako strom zasadený pri vode, * čo prináša ovocie v pravý čas, / a jeho lístie nikdy nevädne; * darí sa mu všetko, čo podniká. / No nie tak bezbožní, veru nie; * tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou. / Preto bezbožní neobstoja na súde, * ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. / Nad cestou spravodlivých bedlí Pán,* ale cesta bezbožných vedie do záhuby.

Pane, Ježišu Kriste, Synu Boží,

zmiluj sa nado mnou hriešnym.

I. zastavenie

(kríž môžu niesť: deti zo ZŠ / II. stupeň)

Žalm 27

Pán je moje svetlo a moja spása, * koho sa mám báť?/ Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať? / Keď sa približujú ku mne zločinci a chcú mi zničiť telo, * vtedy moji utláčatelia a nepriatelia strácajú silu a padajú. / Aj keby sa proti mne postavili šíky, * moje srdce sa nezľakne. / Aj keby proti mne vzbĺkol boj, * zotrvám v dôvere. / O jedno prosím Pána a za tým túžim, * aby som mohol bývať v dome Pánovom / po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu Pánovu * a obdivoval jeho chrám. / A on ma vo svojom stane schová v deň nešťastia, * ukryje ma v skrýši svojho príbytku a postaví ma vysoko na skalu. / A už teraz dvíham hlavu nad svojich nepriateľov, * čo ma obkľučujú. / V jeho stánku mu prinesiem obetu chvály, * budem spievať a hrať Pánovi. / Čuj, Pane, hlas môjho volania, * zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma. / V srdci mi znejú tvoje slová: "Hľadajte moju tvár!" * Pane, ja hľadám tvoju tvár. / Neodvracaj svoju tvár odo mňa,* neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka. / Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma, * ani ma neopúšťaj, Bože, moja spása. / Hoci by ma opustili otec aj mať, * Pán sa ma predsa ujme. / Ukáž mi, Pane, svoju cestu * a priveď ma na správny chodník, lebo mám mnoho nepriateľov. / Nevydávaj ma zvoli utláčateľov, * veď povstali proti mne kriví svedkovia, dychtiví po násilí. / Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. / Očakávaj Pána a buď statočný; * srdce maj silné a drž sa Pána.

Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

II. zastavenie

(kríž môžu niesť: mládež zo SŠ)

Mojžišov hymnus víťazstva

po prechode cez Červené more

Ex 15, 1-4a. 8-13. 17-18

Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil: * koňa i jazdca zmietol do mora. / Pán je moja sila a moja udatnosť, * on ma zachránil. / On je môj Boh, chcem ho velebiť; * Boh môjho otca, budem ho chváliť. / Pán je ako bojovník; Pán je jeho meno. * Faraónove vozy a jeho vojsko zmietol do mora. / Pod dychom tvojho rozhorčenia sa nahromadili vody; pohyblivé vlny ako hrádza postáli, * hlbiny stuhli uprostred mora. / Nepriateľ si povedal: „Budem ich prenasledovať, chytím ich; * rozdelím korisť a moja duša sa nasýti. / Vytasím svoj meč, * moja ruka ich pozabíja!“ / Zavial tvoj vietor a prikrylo ich more; * utonuli sťa olovo v mohutných vodách. / Kto sa ti, Pane, spomedzi bohov vyrovná? * Kto sa ti vo velebe a svätosti podobá? / Ty hrozný a chvályhodný, * ty robíš zázraky. / Vystrel si svoju ruku * a pohltila ich zem. / Vo svojom milosrdenstve si viedol ľud, * ktorý si vykúpil, / svojou silou si ho niesol * k svojmu svätému príbytku. / Vovedieš ich a zasadíš na vrchu svojho dedičstva, * v svojom bezpečnom príbytku, ktorý si ty, Pane, urobil; / vo svätyni, ktorej základy kládli tvoje ruky, Pane. * Pán bude kraľovať naveky a navždy.

Ježišu ukrižovaný, ľutujem hriechy ľutujem,

Ježišu ukrižovaný, Pane, zmiluj sa.

III. zastavenie

(kríž môžu niesť: slobodné dospelé dievčatá)

Žalm 5

Pane, počuj moje slová, * všimni si moje vzdychanie. / Pozoruj moju hlasitú prosbu, * môj kráľ a môj Boh. / Veď ku tebe, Pane, sa modlím, * za rána počúvaš môj hlas, / za rána prichádzam k tebe a čakám. / Ty nie si Boh, ktorému by sa páčila neprávosť, * zlý človek nepobudne pri tebe, / ani nespravodliví neobstoja pred tvojím pohľadom. / Ty nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť, * ničíš všetkých, čo hovoria klamstvá. / Od vraha a podvodníka * sa odvracia Pán s odporom. / No ja len z tvojej veľkej milosti smiem vstúpiť do tvojho domu * a s bázňou padnúť na tvár pred tvojím svätým

chrámom. / Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti pre mojich nepriateľov, * urovnaj svoju cestu predo mnou. / Lebo v ich ústach úprimnosti niet, * ich srdcia sú plné zrady; / ich hrtan je ako otvorený hrob, * na jazyku samé úlisnosti. / Súď ich, Bože, nech padnú pre svoje zámery; * vyžeň ich pre množstvo ich zločinov, veď teba, Pane, rozhorčili. / Nech sa tešia všetci, čo majú v teba dôveru, * a naveky nech jasajú. / Chráň ich a nech sa radujú v tebe, čo tvoje meno milujú. / Lebo ty, Pane, žehnáš spravodlivého, * ako štítom venčíš ho svojou priazňou.

(z pohrebu)

Pane / Vládca / Svätý, spomeň si na mňa,

keď prídeš do svojho kráľovstva.

IV. zastavenie

(kríž môžu niesť: slobodní dospelí mládenci)

Magnifikat

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána * a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, / lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. * Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, / lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, * a sväté je jeho meno / a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, * čo sa ho boja. / Ukázal silu svojho ramena, * rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. / Mocnárov zosadil z trónov * a povýšil ponížených. / Hladných nakŕmil dobrotami * a bohatých prepustil naprázdno. / Ujal sa Izraela, svojho služobníka, * lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, / ako sľúbil našim otcom, * Abrahámovi a jeho potomstvu naveky."

Bohoródice, Ďívo rádujsja, Blahodátnaja,

za nás moľísja. Tebe prosíme, v sércjach nosíme,

i do neba nás privedi.

V. zastavenie

(kríž môžu niesť: kurátori z kostola) Iz 45, 15-25

Chválospev

Nech sa obrátia k Pánovi všetky národy

„Ty si naozaj skrytý Boh, * Boh Izraela, spasiteľ. / Zmätení sú a zahanbení všetci, * spolu sa dostali do hanby výrobcovia modiel. / Izraela spasí Pán večnou spásou; * nebudete zmätení a nebudete sa hanbiť na veky vekov.“ / Lebo toto hovorí Pán, ktorý stvoril nebo; * on je Boh, ktorý stvoril zem a stvárnil ju, on ju upevnil. / Nestvoril ju, aby bola prázdna, na obývanie ju pripravil: * „Ja som Pán a nik iný! / Nehovoril som potajomky * na tmavom mieste, v zákutí, / nepovedal som Jakubovým potomkom: ‚Zbytočne ma hľadáte.‘ * Ja som Pán, čo ohlasuje spravodlivosť a zvestuje právo./ Zhromaždite sa, poďte, zíďte sa, * vy, zachránení z národov. / Nerozumní sú tí, čo dvíhajú svoje drevené modly * a vzývajú boha, ktorý pomôcť nemôže. / Ohláste, zíďte sa a poraďte sa. * Kto toto oznámil od počiatku a odpradávna to predpovedal? / Nie som Pán len ja? * Veď nieto Boha okrem mňa. / Okrem mňa niet Boha pravého a spásneho. / Obráťte sa ku mne a dosiahnete spásu, všetky končiny zeme. * Lebo ja som Boh a nik iný! / Na seba samého prisahám: * z mojich úst vychádza pravda, neodvolateľné slovo: / predo mnou sa skloní každé koleno, * mne bude prisahať každý jazyk.“ / „Len v Pánovi,“ povedia, „je spása a sila.“ * K nemu prídu a zahanbia sa všetci, čo sa mu protivia: / v Pánovi dosiahnu spásu a slávu * všetci potomci Izraela.

(pôstny nápev)

Svätý Bože, Svätý Silný,

Svätý, Svätý, Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

VI. zastavenie

(kríž môžu niesť: matky)

(Sir 36, 1-7. 13-16)

Chválospev Jezusa, Sirachovho syna -

za sväté mesto Jeruzalem

Zmiluj sa nad nami, Bože vesmíru, a pohliadni na nás, *

ukáž nám svetlo svojho milosrdenstva / a naplň bázňou voči sebe všetky národy, * ktoré ťa nehľadajú, / aby poznali, že okrem teba niet Boha, * a ohlasovali tvoje veľké skutky. / Zdvihni svoju ruku na cudzie národy, * nech vidia tvoju moc. / Ako si pred ich očami na nás ukázal, že si svätý, * / tak pred našimi očami ukáž na nich, že si veľký. / Nech poznajú, ako sme my poznali, * že niet Boha okrem teba, Pane. / Obnov znamenia a zopakuj zázraky, * presláv svoju ruku a ukáž svoje pravé rameno. / Zhromaždi všetky Jakubove kmene * a budú tvojím dedičstvom ako na počiatku. / Zmiluj sa nad svojím ľudom, ktorý nosí tvoje meno, * nad Izraelom, s ktorým si zaobchádzal ako s prvorodeným. / Zmiluj sa nad svojím svätým mestom, * nad Jeruzalemom, miestom tvojho spočinutia. / Naplň Sion svojou velebou * a svojou slávou tvoj chrám.

Pane, Ježišu Kriste, Synu Boží,

zmiluj sa nado mnou hriešnym.

VII. zastavenie

(kríž môžu niesť: otcovia)

Žalm 51

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo * a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. / Úplne zmy zo mňa moju vinu * a očisť ma od hriechu. / Vedomý som si svojej neprávosti * a svoj hriech mám stále pred sebou. / Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil *a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, / aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde. / Naozaj som sa v neprávosti narodil * a hriešneho ma počala moja mať. / Ty naozaj máš

záľubu v srdci úprimnom * a v samote mi múdrosť zjavuješ. / Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; * umy ma a budem belší ako sneh. / Daj, aby som počul radosť a veselosť, * a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. / Odvráť svoju tvár od mojich hriechov * a zotri všetky moje viny. / Bože, stvor vo mne srdce čisté * a v mojom vnútri obnov ducha pevného. / Neodvrhuj ma spred svojej tváre * a neodnímaj mi svojho ducha svätého. / Navráť mi radosť z tvojej spásy * a posilni ma duchom veľkej ochoty. / Poučím blúdiacich o tvojich cestách * a hriešnici sa k tebe obrátia. / Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia * a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou. / Pane, otvor moje pery * a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. / Veď ty nemáš záľubu v obete, * ani žertvu neprijmeš odo mňa. / Obetou Bohu milou je duch skrúšený; * Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. / Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, * vybuduj múry Jeruzalema. / Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy; * potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa.

VIII. zastavenie

(kríž môžu niesť: vdovy)

1 Sam 2, 1-10

Chválospev Anny, matky proroka Samuela

Srdce mi plesá v Pánovi, * v mojom Bohu rastie moja sila. / Otvorím si ústa proti mojim nepriateľom, * lebo sa radujem z tvojej pomoci. / Nik nie je taký svätý ako Pán; lebo ani niet iného okrem teba, * a nik nie je taký mocný ako náš Boh. / Nemnožte naduté reči * a nevychvaľujte sa. / Z vašich úst nech zmizne vystatovanie, lebo Boh je Pán poznania, * on zvažuje skutky. / Luk silákov sa zlomil, * slabí sa opásali silou. / Tí, čo boli sýti, dávajú sa prenajímať za chlieb, * no tí, čo hladovali, už nepoznajú núdzu. / Neplodná rodí mnoho ráz * a tá, čo má veľa detí, vädne. / Pán dáva smrť i život, * uvádza do ríše smrti a vyvádza naspäť. / Pán dáva schudobnieť, ale aj zbohatnúť, * ponižuje aj vyvyšuje. / Dvíha z prachu bedára * a zo smetiska povyšuje chudobného. / Usádza ho medzi kniežatá * a dáva mu trón slávy. / Pánovi patria základy zeme * a na ne postavil zemekruh. / On chráni kroky svojich svätých a bezbožní onemejú vo tme, * lebo človek nezvíťazí svojou silou. / Pán zdrví svojich protivníkov, * v nebi nad nimi zahrmí. / Pán bude súdiť končiny zeme, vládu odovzdá svojmu kráľovi * a pozdvihne moc svojho pomazaného.

Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

IX. zastavenie

(kríž môžu niesť: vdovci)

Žalm 59

Vytrhni ma, Bože, z moci mojich nepriateľov, chráň ma pred tými, čo povstávajú proti mne. / Vytrhni ma z rúk zločincov * a zachráň pred krvilačníkmi. / Pozri, úklady robia na môj život * a surovo sa vrhajú na mňa. / Pane, neťaží ma ani priestupok, ani hriech; * nedopustil som sa neprávosti, / a predsa sa zbiehajú a na mňa chystajú. * Hor' sa, poď mi v ústrety a pozri. / Ty, Pane, Bože mocností, Boh Izraela * precitni a potrestaj všetkých pohanov, / nemaj zľutovanie nad tými, čo, vierolomne konajú. / Na večer sa vracajú, zavýjajú ako psy * a pobehujú okolo mesta. / Hľa, čo chrlia ich ústa, * meč majú na perách: "Ktože to počuje?" / Ty sa im však smeješ, Pane; * vysmievaš sa všetkým pohanom. / Záštita moja, čakám na teba; * lebo ty, Bože, si moja ochrana. / So mnou je Boh, jeho láska ma predchádza. *

Boh dá, že svojimi nepriateľmi budem môcť pohrdnúť. / Nepobi ich, aby môj ľud nezabudol; rozožeň ich svojou mocou * a zraz ich k zemi, Pane, môj ochranca. / Pre hriech ich úst, pre reč ich perí nech sa chytia do svojej pýchy; * pre kliatbu a lož, ktorú vyriekli. / Skoncuj s nimi v rozhorčení, skoncuj a nebude ich; * a spoznajú, že Boh panuje v Jakubovi a až po kraj zeme. / Na večer sa vracajú, zavýjajú ako psy * a pobehujú okolo mesta. / Túlajú sa za pokrmom * a ak sa nenasýtia, skuvíňajú. / Ja však budem oslavovať tvoju moc * a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, / lebo ty si sa mi stal oporou * a útočišťom v deň môjho súženia. / Tebe, záštita moja, chcem spievať, lebo ty, Bože, si môj ochranca, * môj Boh, moje milosrdenstvo.

Ježišu ukrižovaný, ľutujem hriechy ľutujem,

Ježišu ukrižovaný, Pane, zmiluj sa.

X. zastavenie

(kríž môžu niesť: kurátori z cerkvi) Dan 3, 52-57

Chválospev troch mládencov v ohnivej peci

Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, * hoden chvály a vyvýšený naveky. / Zvelebené je tvoje meno, slávne a sväté, * hodno chvály a vyvýšené nad všetky veky. / Zvelebený si v chráme tvojej svätej slávy, * hoden chvály a slávy nad všetky veky. / Zvelebený si na tróne svojho kráľovstva, * hoden chvály a vyvýšený nad všetky veky. / Zvelebený si, čo prenikáš pohľadom priepasti, a tróniš nad cherubmi, * hoden chvály a vyvýšený naveky. / Zvelebený si na nebeskej oblohe; * hoden chvály a slávy naveky. / Velebte Pána, všetky jeho diela; * chváľte a vyvyšujte ho naveky. / Velebte Pána, nebesia; * velebte Pána, jeho anjeli. / velebte Pána, synovia človeka. Veleb Pána, Izrael; * chváľte a vyvyšujte ho naveky. / Velebte Pána, vy, jeho kňazi; * velebte Pána, jeho služobníci. /

Velebte Pána, duchovia a duše spravodlivých; * velebte Pána, svätí a pokorní srdcom. / Velebte Pána, Ananiáš, Azariáš a Mízael; * chváľte a vyvyšujte ho naveky. / Velebme Otca i Syna so Svätým Duchom; * chváľme a vyvyšujme ho naveky.

Ježišu ukrižovaný, ľutujem hriechy ľutujem,

Ježišu ukrižovaný, Pane, zmiluj sa.

XI. zastavenie

(kríž môžu niesť: manželské dvojice) Jdt 16, 1-2. 13-15

Chválospev Judit na Boha, ktorý chráni svoj ľud

Udrite na bubny na počesť môjho Boha, * hrajte môjmu Pánovi na cimbaloch; /zaspievajte nový žalm na neho, *

velebte a vzývajte jeho meno. / Ty si Boh, čo potiera vojny, ty si staviaš tábor uprostred svojho ľudu, * aby si ma vyslobodil z ruky tých, čo ma prenasledujú. / Zaspievam môjmu Bohu novú pieseň: Veľký si, Pane, a slávny, * obdivuhodne silný a nepremožiteľný. / Nech ti slúžia všetky tvoje stvorenia, * lebo si povedal a boli / poslal si svojho ducha a povstali * a niet nikoho, kto by sa mohol vzoprieť tvojmu hlasu. / Vrchy a vody sa v svojich základoch pohnú, * skaly sa ako vosk roztopia pred tvojím pohľadom. / Ale voči tým, čo sa ťa boja, *

si stále milosrdný.

(pohrebné)

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý, Svätý, Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

XII. zastavenie

(kríž môžu niesť: manželské dvojice) Flp 2,4-11

Chválospev - Kristus príklad pokory –

Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš: On, hoci má božskú prirodzenosť, * nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, / ale zriekol sa seba samého, * vzal si prirodzenosť sluhu, / stal sa podobný ľuďom; * a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. / Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, * až na smrť na kríži. / Preto ho Boh nad všetko povýšil * a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, / aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno * v nebi, na zemi i v podsvetí / a aby každý jazyk vyznával: "Ježiš Kristus je Pán!" na slávu Boha Otca.

Pane / Vládca / Svätý, spomeň si na mňa,

keď prídeš do svojho kráľovstva.

XIII. zastavenie

(kríž nesie ten, kto ho ešte neniesol a chce) Iz 12, 1-6

Jasot vykúpeného ľudu

Oslavujem ťa, Pane: hneval si sa na mňa, * ale tvoj hnev sa utíšil a potešil si ma. / Hľa, Boh je moja spása; * dúfam a nebojím sa, lebo moja sila a chvála je Pán, * on sa mi stal záchrancom. / Budete čerpať vodu s radosťou * z prameňov spásy. / A v ten deň poviete: „Oslavujte Pána * a vzývajte jeho meno, / ohlasujte medzi národmi jeho zázraky, * pamätajte, že jeho meno je vznešené. / spievajte Pánovi, lebo urobil veľké veci; * nech je to známe po celej zemi. / Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, *

lebo veľký uprostred teba je Svätý Izraela.“

Pane, zmiluj sa. / 3x (z panychídy)

XIV. zastavenie

(kríž nesie ten, kto ho ešte neniesol a chce) 1Kor 13,1-13

Hymnus na lásku

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, * a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. / A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu * a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, * ničím by som nebol. / A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu * a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, * nič by mi to neosožilo. / Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; * nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, / nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, * nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. / Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.* Láska nikdy nezanikne. / Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. * Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. / Ale keď príde to, čo je dokonalé, * prestane, čo je len čiastočné. / Keď som bol dieťa hovoril som ako dieťa, * poznával som ako dieťa rozmýšľal som ako dieťa. / Keď som sa stal mužom, * zanechal som detské spôsoby. / Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle; * no potom z tváre do tváre. / Teraz poznávam iba čiastočne, * ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. / A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; * no najväčšia z nich je láska.

Pane Ježišu, Boží Syn,

zmiluj sa nado mnou hriešnym.

Odpusť mi more mojich vín

a urob slepca vidiacim.

Záver

Lk 2,29-32

Simeonov chválospev

„Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka * v pokoji podľa svojho slova, / lebo moje oči uvideli tvoju spásu, * ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: / svetlo na osvietenie pohanov * a slávu Izraela, tvojho ľudu."