Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Všeobecne záväzné nariadenia

 

Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

 

Na plnenie úloh samosprávy obec vydáva tieto všeobecne záväzné nariadenia:

Novelizácia č.2 VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO Stiahnuté: 24x

VZN č.1/2018 o organizácií miestneho referenda v obci Dlhé Klčovo Stiahnuté: 38x

Novelizácia č.1 VZN č.2/2010 - zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Dlhé Klčovo Stiahnuté: 112x

VZN č. 5/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 83x

Dodatok č.1 k VZN č.13/2006 k územnému plánu obce Dlhé Klčovo Stiahnuté: 120x

Bezpečnostný projekt o používaní kamerovéh systému v obci Dlhé Klčovo Stiahnuté: 331x

Novelizácia č.6 VZN č.15/1999 o úhradách za služby poskytované obcou Dlhé Klčovo Stiahnuté: 174x

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Dlhé Klčovo č.4/2016 Stiahnuté: 216x

Novelizácia č.5 VZN č.15/1999 o úhradách za služby poskytované obcou Dlhé Klčovo Stiahnuté: 207x

VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnými odpdmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dlhé Klčovo Stiahnuté: 236x

Všeobecné záväzné nariadenie o pohrebníctve a prevádzkový poriadok Stiahnuté: 210x

Program rozvoja obce Stiahnuté: 377x

VZN č.4/2015 o určení a poskytovaní výšky dotácie Stiahnuté: 274x

VZN č.3/2015 k zápisu žiaka do Základnej školy Dlhé Klčovo Stiahnuté: 198x

VZN č.2/2015 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu Stiahnuté: 208x

Novelizácia č.1 VZN č.4/2012 o miestnych daniach a poplatku Stiahnuté: 225x

VZN č. 1/2015 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dlhé Klčovo Stiahnuté: 234x

ŠTATÚT OBCE Stiahnuté: 287x

VZN č.6/2013 k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a MŠ Dlhé Klčovo Stiahnuté: 292x

Príloha k VZN č.3/2008 o poskytovaní dotácií PO a FO na území obce Dlhé Klčocvo - Žiadosť a vyúčtovanie Stiahnuté: 297x

Stránka

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK